Sekretesspolicy

Click here for the English version of the privacy policy 
Click here for the Norwegian version of the privacy policy

Appen Preglife (”Preglife”) drivs av Preglife AB (org.nr 556768-4278) (”vi”, ”vår”, ”oss”). Vi är angelägna om att skydda våra användares personliga integritet och eftersträvar därför att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter. Därför åtar vi oss att följa denna sekretesspolicy (”Sekretesspolicyn”). I Sekretesspolicyn finns information om hur vi hanterar dina personuppgifter, hur vi använder dem och hur vi skyddar dem.

Sekretesspolicyn är ett komplement till våra användarvillkor (”Villkoren”). För det fall det skulle föreligga motstridigheter mellan Sekretesspolicyn och Villkoren, ska Sekretesspolicyn äga företräde.

Vill du kontakta oss i anledning av denna Sekretesspolicy eller i övrigt har frågor som rör vår personuppgiftshantering är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till privacy@preglife.com.

1  Om personuppgiftslagen

1.1  För de uppgifter som Användare lämnar (enligt definitionen nedan) och som är att betrakta som personuppgifter följer vi relevant personuppgiftslagstiftning. Från och med den 25 maj 2018 avses då framför allt den så kallade Dataskyddsförordningen och lag 2018:218 med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddförordning. Alla personuppgifter som Användare lämnar till oss inom ramen för Preglife kommer att behandlas av oss i egenskap av personuppgiftsansvarig..

1.2  Om du lägger upp andras personuppgifter i Preglife, till exempel namn eller bilder på andra personer, bör du se till att du har sådana personers tillåtelse att lägga upp de uppgifterna i Preglife. Oftast kommer dataskyddslagstiftningen inte att vara tillämplig på dessa uppgifter men om den är det är det Användaren som är personuppgiftsansvarig. 

2  Om olika användare

2.1  Det går alldeles utmärkt att använda Preglife utan att registrera sig. Om du inte registrerar dig så lagras information endast på din enhet, vilket gör att du inte kan komma åt ditt konto någon annanstans ifrån. Om du väljer att registrera dig skapas ett Konto åt dig och du blir Användare. Som Användare kan du komma åt ditt Konto från andra enheter och informationen lagras hos oss (samt även lokalt på enheter du loggar in på).

2.2  Preglife är framför allt avsett för gravida, närstående till gravida som vill följa graviditeten samt nyblivna föräldrar och närstående till de nyblivna föräldrarna som vill följa barns utveckling. Preglife gör ingen skillnad på olika användare och vi vet inte om det är du som är gravid, förälder, närstående eller någon annan som är gravid. 

2.3  Det går också att registrera ett Konto (eller använda Preglife utan att registrera Konto) utan att följa någon särskild graviditet. Du väljer då alternativet ”Jag har inga barn och är inte gravid men vill använda appen”. 

3  Uppgifter som behandlas och varför de behandlas

3.1  Kontoinformation - Om du vill registrera ett Konto måste du tillhandahålla följande information:

 1. E-postadress
 2. Lösenord

Uppgifterna används för att tillhandahålla en säker inloggning till ditt Konto och för att vi ska kunna kontakta dig med viktig information såsom uppdaterade villkor eller lösenordsåterställning.

Vi använder också din e-postadress för att göra utskick med relevant information som kan innehålla riktade eller ge-nerella erbjudanden och annan marknadsföring. I sådana utskick kommer det att finnas en länk där du kan välja att inte ta emot e-post med marknadsföring.

Du kan även registrera ditt namn, detta kan vara ett alias eller ditt riktiga namn och du kan ändra eller ta bort det närsomhelst. Det är inte nödvändigt för registreringen.

3.2  Beräknat förlossningsdatum - Om du vill följa en viss graviditet måste du tillhandahålla uppgift om beräknat förlossningsdatum (alternativt uppgift om första dagen i sista mensen i kombination med den gravidas menscykel (antal dagar), i sådant fall beräknas det beräknade förlossningsdatumet baserat på vad du angett). Den här uppgiften används för att möjliggöra att Preglife visar relevant information för den graviditet som du vill följa. 

3.3  Utöver information som du direkt tillhandahåller oss kommer vi att samla in information om din enhet (mobiltelefon, surfplatta etc). Sådan information är exempelvis:

 • Uppgift om operativsystem och version
 • Språkinställningar
 • Skärmupplösning

Sådana uppgifter används för att det ska vara tekniskt möjligt att tillhandahålla Preglife till dig men också för att kunna anpassa Preglife efter dina inställningar.

3.4   Om du tillåter det, kan Preglife även komma att inhämta viss information från den enhet som du använder Preglife på, sådan information kan vara exempelvis platsinformation, dina kontakter och information om konton på sociala medier för att tillgängliggöra viss funktionalitet i Preglife. Inhämtandet och användandet av sådan information kan du när som helst återkalla, vilket då kommer att få till följd att sådan funktionalitet som kräver uppgiften inte kommer att tillhandahållas.

3.5  Uppgifter om användning - Vi kommer också att använda uppgifter om ditt användande av, och beteende i, Preglife (exempelvis hur många gånger du startar Preglife, vad du läst, etc) i syfte att visa dig relevant innehåll och relevanta erbjudanden och annonser.

3.6  Uppgifter om ditt barn/dina barns födelsedatum - När din graviditet är över kan du lägga in uppgift om faktiskt födelsedatum. Detta används tillsammans med det beräknade förlossningsdatumet för att ge dig relevant information om barnets utveckling under barnets två första levnadsår.  

3.7  Du kan lägga in uppgifter om barn som redan är födda (det är alltså inget krav att barnet registreras i Preglife före födseln).

3.8  Andra uppgifter om dig och ditt barn/dina barn - I Preglife finns funktioner för uppladdning av olika typer av information om ditt barn, till exempel barnets namn, kön, uppgifter om födelsevikt och -längd, uppgifter om vaccinationer, bilder och dina egna anteckningar.

3.9  Du kan också ladda upp information om dig själv, till exempel medicinska uppgifter såsom uppgift om blodtryck, vikt m.m. och uppgifter för delning av material på sociala medier.

3.10 All sådan information laddar du upp i Preglife bara för din egen skull. Vi behandlar inte den informationen alls för vår egen del och är därför inte heller personuppgiftsansvarig för sådan information. Du kan alltid själv ändra eller ta bort sådan information.

4  Särskild information om barns födelsedatum och andra personuppgifter om barn

4.1  Vi behandlar uppgiften om ditt barns födelsedatum för att du ska kunna fortsätta följa dess utveckling under små-barnsåren. Från och med födseln har ditt barn egna rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen.

4.2  Den enda informationen vi använder om ditt barn är födelsedatumet men kombinerat med den information som du själv laddar upp i Preglife kan vi troligen, i många fall identifiera barnet. Detta gör att vi behandlar ditt barns person-uppgifter.

4.3  Vi har inget intresse av att identifiera ditt barn eftersom det är till dig som Användare vi tillhandahåller Preglife och kommer inte heller att identifiera ditt barn.

4.4  Detta innebär att behandlingen av ditt barns personuppgifter (födelsedatum) är sådan ”behandling som inte kräver identifiering” (enligt Dataskyddsförordningens artikel 11). Detta innebär att vi inte heller behöver identifiera ditt barn för att lämna information om den här behandlingen.

4.5  All annan information om barn behandlas inte av oss i juridisk mening. Oavsett om personuppgiftslagstiftningen är tillämplig på din behandling eller inte ber vi dig reflektera över ditt barns personliga integritet och rätt att kunna styra över sina egna personuppgifter.

4.6  Vi rekommenderar att du tar bort ditt barns personuppgifter från Preglife eller diskuterar frågan med barnet så snart det är tillräckligt gammalt att kunna förstå sådana frågor. 

5  Laglig grund för behandling

5.1  Enligt lag är vi skyldiga att upplysa dig om vilken laglig grund vi använder för behandlingen av dina uppgifter. Detta beror på att du har olika rättigheter beroende på vilken laglig grund vi har för behandlingen.

5.2  Kontoinformation – Behandlas för att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig (det vill säga att tillhanda-hålla Preglife enligt Användarvillkoren).

5.3  Beräknat förlossningsdatum – Behandlas för att du har uttryckligen har samtyckt till detta. För att återkalla ditt sam-tycke så kan du enkelt gå in och radera uppgiften.

5.4  Enhetsuppgifter - Behandlas för att det är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig (det vill säga att tillhandahålla Preglife enligt Användarvillkoren).

5.5  Uppgifter om användning – Behandlas på grund av att vi har ett berättigat intresse av att visa dig relevanta erbju-danden och annonser.

5.6  Uppgifter om ditt barns/dina barns födelsedatum - Behandlas på grund av att vi har ett berättigat intresse av att visa dig relevanta erbjudanden och annonser. Det är också nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig (det vill säga att tillhandahålla Preglife enligt Användarvillkoren) att behandla den uppgiften för att kunna tillhandahålla Preglife.

6  Hantera din personliga information

Hur länge vi lagrar personuppgifter beror på vilken laglig grund vi har för behandlingen. Personuppgifterna kommer att lagras tills det inte längre finns någon laglig grund. Samma uppgift kan behandlas för olika grunder och kommer då att raderas när samtliga grunder är inaktuella.

6.1  Personuppgifter som vi använder för att de är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig behandlar vi till dess att du avslutar ditt Konto och begär radering. Om du inte särskilt begär radering kommer kontoinformation och sådant som du har laddat upp själv (som vi inte är ansvariga för) komma att sparas i upp till 24 månader, för att möjliggöra ett återställande av ditt Konto (lagringen sker då på vårt berättigade intresse att kunna återställa ditt Konto på begä-ran). 

6.2  I samband med att du avslutar ditt konto kommer du få frågan om du vill att vi ska fortsätta spara dina uppgifter. Om du då väljer ja så samtycker du till att vi sparar dem. Vi sparar dem då bara för att du själv ska kunna komma åt dem (t.ex. för att visa för ditt barn i framtiden) och använder inte uppgifterna till något annat.

6.3  Personuppgifter som vi använder med stöd av ditt samtycke behandlas till dess att du återkallar ditt samtycke. Om du avslutar ditt Konto kommer uppgifterna att sparas på samma sätt som kontoinformation.

6.4  Uppgifter om användning kommer vi att behandla så länge du använder Preglife. Du kan motsätta dig sådan an-vändning genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@Preglife.com. När vi mottagit en sådan förfrågan tar vi ställning till om uppgifterna ska sluta behandlas eller ej. Vi kommer att meddela dig vårt beslut och, om vi bestämmer att fortsätta med behandlingen, motivera beslutet.

6.5  Uppgifter om ditt barns/dina barns födelsedatum kommer vi att behandla till dess du själv tar bort uppgiften från ditt Konto. Barnet själv eller någon som har föräldraansvaret för barnet kan motsätta sig sådan användning. När vi mottagit en sådan förfrågan tar vi ställning till om uppgifterna ska sluta behandlas eller ej. Vi kan komma att fråga dig om din uppfattning i frågan innan vi fattar beslutet. Vi kommer att meddela dig (och den som gjort begäran) vårt be-slut och motivera beslutet.

7  Insamling av information från samarbetspartners

7.1  I Preglife kan du bli uppmanad att uppge personuppgifter till våra samarbetspartners. Lämnandet av sådan informat-ion är helt frivillig och inte nödvändig för användande av Preglife.

7.2  Om du lämnar personuppgifter till våra samarbetspartners genom Preglife är sådana samarbetspartners personupp-giftsansvariga. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom relevanta sekretesspolicyer innan du uppger person-uppgifter.

8  Dina rättigheter

I korthet har du rätt att få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, att se till att uppgifterna är korrekta och att klaga om du tycker att vi gör något som är fel. 

8.1  Mer specifikt, har du följande rättigheter:

 • Rätt att kostnadsfritt, en gång per år och därefter mot erläggande av en administrativ avgift, få information om de personuppgifter som vi behandlar om dig;
 • Rätt att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade eller blockerade under en tid då vi kan säkerställa att de är felaktiga;
 • Rätt att få dina uppgifter raderade efter att ditt Konto har avslutats – notera dock att vi gör detta automatiskt, men du kan skicka ett e-postmeddelande till oss om du vill ha en bekräftelse på att det är gjort;
 • Rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas under vissa förutsättningar om så framgår av artikel 18 i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR);
 • Rätt till ”dataportabilitet”, det vill säga att få ut de uppgifter som du har tillhandahållit oss i ett ”strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format ”; och 
 • Rät att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter – notera att vi i första hand rekommenderar att du vän-der dig till oss med eventuella klagomål men du får också lämna ett klagomål till den relevanta tillsynsmyndig-heten (Datainspektionen, dock under namnbyte).

9  Säkerhet 

9.1  Vi värnar om din personliga integritet och ditt intresse av att dina och ditt barns personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi tillämpar därför höga säkerhetsstandarder och gör vårt yttersta för att säkerställa hög datasä-kerhet.

9.2  Vi kommer att vidta alla åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa av dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med Sekretesspolicyn. När det kommer till internetsäkerhet är dock inget system helt säkert. Överföring sker således på egen risk. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Preglife givetvis att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet.

10  Utlämnande av personuppgifter till tredje part och personuppgiftsbiträden

10.1  Vi kommer aldrig, under några som helst omständigheter, sälja eller dela med oss av någon data från Preglife till utomstående parter, förutom om så krävs av oss enligt lag.

10.2  Preglife använder sig av externa företag som agerar Personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter, exempelvis vid lagring av data på servrar. Vi använder endast seriösa och välrenommerade aktörer som kan säker-ställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt. Sådana Personuppgiftsbiträden får aldrig behandla dina personuppgifter på annat sätt än på uppdrag av oss och i enlighet med Sekretesspolicyn.

10.3  Vi kommer inte heller använda din e-postadress för oönskade e-postutskick eller dela med oss av din e-postadress. Eventuella e-postmeddelanden som skickas från Preglife kommer ske helt i enlighet med Sekretesspolicyn och Villko-ren. 

11  Information på aggregerad nivå (ej hänförlig någon person)

11.1  Vi kan komma att dela aggregerad demografisk information om medlemmar på Preglife med tredjepartsorganisationer och företag samt med myndigheter. Sådan information kan inte användas för att identifiera enskilda Användare. In-formationen innehåller exempelvis statistik relaterad till datatrafik.

11.2  Vi kan också komma att dela information på aggregerad nivå med tredje parter som utför analyser för vår räkning i syfte att förbättra de tjänster som vi tillhandahåller. 

12  Länkar till andra webbplatser

12.1  Preglife kan komma att innehålla länkar eller referenser till andra webbplatser där Sekretesspolicyn inte gäller. Om du klickar på dessa länkar och därmed lämnar Preglife, är Vi inte ansvariga för hur dessa webbplatser hanterar dina per-sonuppgifter. Vi rekommenderar dig att alltid läsa sekretesspolicyn för de webbplatser du besöker.

13  Ändringar

13.1  Vi kan, från tid till annan, ändra Sekretesspolicyn. Alla ändringar träder i kraft per automatik 30 dagar efter att de publicerats i Preglife. Om vi gör ändringar i Sekretesspolicyn som bedöms vara nödvändiga för att uppfylla skyldig-heter enligt lag eller myndighets utlåtande eller beslut, ska den nya Sekretesspolicyn gälla omedelbart efter att den publicerats i Preglife.

14  Kontaktinformation

14.1  För att kontakta Vi är det lättast att skicka ett e-postmeddelande till privacy@Preglife.com

14.2  Om du vill skicka ett brev kan du göra det till:

Preglife AB
Grev Turegatan 9 A 4 tr
114 46
Stockholm