Bolagsinformation Preglife

version 2018-10-01

Kontaktuppgifter
Namn: Preglife AB
Adress: Grev Turegatan 9A, 114 46 STOCKHOLM
Org nr: 556768-4278
E-post: support@preglife.zendesk.com

Anknuten försäkringsförmedlare
Preglife AB (”Preglife”) är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till försäkringsgivaren Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg Hansa”), Fleminggatan 18, SE-106 26 Stockholm, org.nr: 516404-4405, filial till Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 DK-1850 Frederiksberg C Säte Frederiksberg Erhvervsstyrelsen CVR 10529638. Detta kan kontrolleras hos Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Sverige, telefon +46-771-670 670, bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se. Preglife förmedlar enbart försäkringar åt Trygg Hansa Försäkring filial i Sverige.

För förmedlandet av ett antal av Trygg-Hansas utvalda försäkringsprodukter har Preglife rätt till ersättning avsedd att täcka alla kostnader som Preglife har för personal, administration, marknadsföring med mera förknippade med försäkringen. Detta påverkar inte priset för dig som kund. Försäkringen kan inte tecknas direkt hos försäkringsgivaren till ett annat, lägre pris. Om en användare av Preglife appen tecknar försäkringen barnförsäkringsprodukten ”TryggaBarn”, i någon form, erhåller Preglife vid tecknandetillfället en ersättning som motsvarar mellan 1,0-1,7% av den premie den försäkrade betalar under försäkringens livscykel. Barnförsäkringen gäller ända tills barnet är 25 år. Vid tecknande av instegsprodukten Gravid Extra erhåller Preglife ca 25% av premien som ersättning för kostnadstäckning enligt ovan. Vad gäller produkten Gravid Gratis förmedlar Preglife endast en gratisprodukt och erhåller en ca 29% lägre ersättning än vid tecknandet av Gravid Extra.

Förmedlingen
Den eller de personer som deltagit i förmedlingen uppfyller de i lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) uppställda kvalifikationerna och finns med i det register som Preglife och Trygg-Hansa för över sådana personer och som kan kontrolleras hos Preglife (info@preglife.com) eller Trygg-Hansa (https://www.trygghansa.se/kundservice-faq/contact). Förmedlingen görs digitalt och därför sker all rådgivning vid försäkringstillfället genom att kunden tar del av den information som tillhandahålls i Preglife-appen.

Innehav
Preglife har inget kvalificerat innehav i Trygg-Hansa och Trygg-Hansa har inget kvalificerat innehav i Preglife.

Tillsyn
Preglife står under tillsyn av Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-787 80 00, finansinspektionen@fi.se, www.fi.se.

Information om försäkringsgivaren
Trygg-Hansa Försäkring filial (”Trygg Hansa”), Fleminggatan 18, SE-106 26 Stockholm, org.nr: 516404-4405, telefon +46-771-111 110. Försäkringsgivaren är registrerad hos Bolagsverket och står under svenska Finansinspektionens tillsyn. Skadereglering sker i Sverige med svensk personal. Försäkringsavtalet och marknadsföringen följer svensk rätt. Försäkringsgivaren (https://www.trygghansa.se) har erforderlig ansvarsförsäkring och ansvarar för förmögenhetsskada som kan drabba kund, försäkringsgivare eller annan på grund av att försäkringsförmedlaren i sin försäkringsförmedlingsverksamhet åsidosätter sin skyldighet att tillämpa god försäkringsförmedlingssed.

Klagomål
Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med de tjänster vi på Preglife förmedlar. Har du klagomål på dina försäkringar ber vi dig ta kontakt med Trygg-Hansa via webben på www.trygghansa.se/om-trygghansa/inte-nojd/formular-inte-nojd-privat alternativt via telefon på +46-771 111 110 eller skicka ett brev till Klagomålsansvarig, 106 26 Stockholm. Om du har synpunkter på Preglife-appen når du oss enklast via kontaktformuläret.

Om du inte är nöjd med Trygg-Hansas beslut i ett försäkringsärende

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Du kan också i de flesta ärenden vända dig till ARNs särskilda avdelning för försäkringsfrågor.

Personförsäkringsnämnden
Du kan även vända dig till Personförsäkringsnämnden som är en branschgemensam nämnd som kan hjälpa till i ärenden som kräver medicinsk bedömning.

Domstol
Liksom vid andra tvister kan du också vända dig till domstol.

Råd och hjälp vid klagomål
För råd och hjälp vid klagomål kan du kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst på hallakonsument.se, din kommunala konsumentvägledare eller till Konsumenternas Försäkringsbyrå på konsumenternas.se.

Personuppgifter
Trygg-Hansa behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig försäkrings- och dataskyddslagstiftning. Mer information om behandling av personuppgifter finns på www.trygghansa.se/om-trygghansa/ordlista/p-r/personuppgiftslagen.